บริการงานพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล เครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ทันสมัย ประสิทธิภาพสูง

ข้อตกลงและเงื่อนไข

เป้าหมายของข้อตกลงและเงื่อนไข

1) เป้าหมายของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จัดทำเพื่อสร้างกฎระเบียบและข้อบังคับสำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์ที่สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน ทำให้การซื้อของการให้บริการการพิมพ์ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์

การจดทะเบียนสมาชิก

2) สมาชิกจะได้รับข้อมูลที่หลากหลายเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ รวมถึงการบริการการพิมพ์ออนไลน์ได้จากหน้าเว็บไซต์ e-print

3) ผู้ที่สามารถใช้บริการและลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้นั้น จะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หากสมาชิกมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดจำเป็นต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครอง

4) เว็บไซต์สามารถใช้ได้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งหากว่าธุรกิจที่จะดำเนินการในประเทศใดๆก็ตาม ในกรณีที่ข้อสงสัยหรือความขัดแย้ง จะใช้กฎหมายของประเทศนั้นๆในการแก้ปัญหา

5) บุคคลทั่วไปสามารถรับข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ได้ทุกหน้า โดยไม่จำเป็นจะต้องจดทะเบียนเป็นสมาชิก อย่างไรก็ตามหากประสงค์ที่จะสั้งซื้อหรือใช้บริการการพิมพ์ออนไลน์ จำเป็นจะต้องจดทะเบียนเป็นสมาชิก

6) e-print จะตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนของลูกค้าและจะไม่รวมผู้ลงทะเบียนที่มีข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง

7) ตามข้อตกลงและเงื่อนไข ผู้ใช้งานหรือสมาชิกจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง ปัจจุบันและครบถ้วนเกี่ยวกับตัวเอง รวมถึงการรักษาและเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนดังกล่าวที่จะให้ขเอมูลทุกอย่างเป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน

8) สำหรับผู้ใช้งาน การลงทะเบียนเป็นสมาชิกนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่เป็นเท็จ

9) บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการลงชื่อเข้าใช้บริการด้วย ID ผู้ใช้บริการและรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนโดยถูกต้องจากบุคคลอื่นที่ลักลอบใช้บริการ หรือผู้ใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่ผู้ใช้บริการตัวจริง

10) ในกรณีที่ทางบริษัทพิจารณาแล้วว่ามีผู้ใช้งานปลอมแปลงเป็นผู้อื่นเพื่อลงทะเบียนซ้ำ หรือมีการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ทางเราจะขอดำเนินการตัดสิทธ์ิจากการเป็นสมาชิก รวมถึงสิทธิ์ในการใช้บริการโดยที่ไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ

11) ผู้ใช้งานหรือสมาชิกจะต้องแจ้งที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์แอดเดรส)ที่จะนำมาใช้ในเว็บไซต์และจะได้รับข้อความ และ ข่าวสารต่างๆ จากการลงทะเบียนของเขาในเว็บไซต์  ผู้ใช้งานหรือสมาชิกมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับกิจกรรมใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทะเบียนของเขา

12) ห้ามสมาชิกทำการให้ยืม โอนสิทธ์ิความสามารถของสมาชิก หรือ ID ผู้ใช้งานแก่บุคคลที่สาม อีกทั้งการตั้ง ID ผู้ใช้บริการจะต้องไม่มีข้อความที่ทำให้บุคคลที่สามเกิดความไม่สบายใจ

13) ด้วยนโยบายของทาง e-print มีความเคารพความเป็นส่วนตัวของสมาชิก ดังนั้นเว็บไซต์จะไม่ตรวจสอบ, แก้ไขการเข้าถึง, หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกโดยไม่ต้องอนุมัติก่อน ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ในข้อตกลงและเงื่อนไข หรือ e-print ถูกบังคับโดยศาลหรือโดยการใช้กฎหมาย

14) ไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆในการลงทะเบียนสมาชิก

15) ผู้ใช้งานหรือสมาชิกจะต้องลงทะเบียนด้วยตัวเองบนเว็บไซต์ และมีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องข้อมูลส่วนตัว, ข้อมูลที่ได้รับแจ้ง ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ โดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่เช่นโปรแกรมป้องกันไวรัสและไฟร์วอลล์อื่น ๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางอิเล็กทรอนิกส์ของสมาชิก

ราคาและการจัดส่งสินค้า

16) สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ทางสมาชิกให้ไว้ ตามช่วงเวลาของการร้องขอและจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ตามข้อมูลที่ปรากฎบนเว็บไซต์

17) ระหว่างการยืนยันการสั่งซื้อ ผู้ใช้งานจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับราคารวมของสินค้าและค่าขนส่ง(ถ้ามี) และค่านี้จะได้รับการพิจารณาว่าถูกต้องสำหรับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน และเป็นที่ยอมรับในการทำธุรกรรมการซื้อ

18) ระหว่างการยืนยันการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงินจะปรากฏบนเว็บไซต์

19) กำหนดเวลาการชำระเงินจะเป็นทันทีสำหรับการโอนเงินผ่านธนาคารและสามารถชำระเงินได้ทันทีหรือการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บริการและการจัดส่งจะทำเฉพาะหลังจากที่ยืนยันการชำระเงิน หากไม่มีการชำระเงินหรือทำธุรกรรมถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลใดก็ตาม การบริการจะถูกยกเลิกลง ในกรณีที่มีการโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้ใช้งานจะต้องทำการยืนยันการโอน

20) กำหนดวันสำหรับการผลิตจะขึ้นอยู่กับการยืนยันชำระเงินที่ประสบผลสำเร็จ และการส่งไฟล์ที่ถูกต้องโดยผู้ใช้งาน ระยะเวลาจัดส่งไม่ได้รวมอยู่ภายในกำหนดวันการผลิตและความเสี่ยงของผู้ใช้งาน

21) การจัดส่งสินค้าจะทำโดยการไปรษณีย์หรือผู้ให้บริการเอกชนในวันทำการและในระหว่างชั่วโมงการทำงาน ตามความประสงค์ของผู้ใช้งาน และจะถูกส่งไปยังผู้ใช้งานหรือไปยังชื่อและที่อยู่ตามที่ผู้ใช้งานระบุ  ด้วยการลงนามในใบจัดส่งผลิตภัณฑ์ ถึงจะถือว่าการจัดส่งสินค้า ได้สมบูรณ์แบบตามที่ร้องขอ

22) เผื่อป้องกันไม่ให้เกิดความล้าช้า ผู้ใช้งานจำเป็นต้องใส่ข้อมูลในการจัดส่งอย่างครบถ้วน

สิทธิและความรับผิดชอบของ e-print

23) e-print ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการส่งเสริมการตลาด โปรโมชั่นจะถูกจัดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่กำหนดและอาจจะถูกยกเลิกในเวลาใด ๆ ที่โกโกพริ้นท์ เห็นสมควร

24) หลังจากที่มีการชำระเงิน สมาชิกจะไม่สามารถยกเลิกการสั้งซื้อได้ เพราะได้มีการออกแบบและจัดพิมพ์สินค้าเรียบร้อยแล้ว แต่หากทาง ผู้ใช้งานหรือสมาชิกมีความประสงค์ที่จะยกเลิกการสั้งซื้อ  จะไม่สามารถคืนเป็นเงินหรือชดเชยได้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ

25) ปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า จะได้รับการแก้ไขโดยผู้ใช้งานหรือสมาชิกกับ e-print ผู้ใช้งานต้องทราบดีว่าเว็บไซต์เป็นเพียงช่องทางในการทราบโปรโมชั่น และ ข้อมูลสำหรับการดำเนินการเชิงพาณิชย์

26) e-print ขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการให้บริการในกรณีที่มีไฟล์ลามก ดูหมิ่นหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทางศีลธรรมและมารยาทที่ดี หรือไฟล์ที่สามารถสร้างค่าเรียกร้องชดเชย เป็นอันตรายต่อบุคคลที่สาม หรือเป็นความผิดทางอาญา

27) ผู้ใช้งานหรือสมาชิกทราบและอนุมัติ e-print ในการทำสำเนาของไฟล์ที่ส่งมา เนื่องจากเป็นสิ่งจำเป็นในการจัดพิมพ์สินค้า โดยทาง e-print จะใช้ความระมัดระวังไม่ให้ไฟล์ดิจิตอลที่ส่งมาจากสมาชิกถูกเข้าถึงหรือเผยแพร่โดยบุคคลที่สามหรือต่อบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตามทางผู้ใช้งานหรือสมาชิกต้องยอมรับว่าเมื่อมีการส่งไฟล์นี้ก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะมีการกระทำของบุคคลที่สามหรือแฮกเกอร์เข้ามาขโมยข้อมูล ซึ่งในกรณี ทางe-print จะไม่รับผิดชอบเพราะเป็นสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้

28) ความรับผิดชอบของ e-print จะจบลงทันที หลังจากเสร็จสิ้นการให้บริการทั้งหมด, การผลิตภายในระยะเวลาที่กำหนด, เงื่อนไขต่างๆ, เช่นเดียวกับมาตรฐานคุณภาพตามที่ตกลงกันไว้ e-print จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมทั้งการสูญเสียและความเสียหาย ค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น ๆ

29) ผู้ใช้งานหรือสมาชิกมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ที่อัปโหลดอยู่ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิคที่มีอยู่ในหน้าของเว็บไซต์

30) ผู้ใช้งานหรือสมาชิกรับทราบและยอมรับว่าเนื้อหาภายในหน้าเว็บไซต์ e-print รวมถึงข้อความ, การใช้งานซอฟต์แวร์, ดนตรี, เสียง, ภาพถ่าย, กราฟิก, วิดีโอหรือเนื้อหาอื่นๆ จะได้รับการคุ้มครองโดยเครื่องหมายการค้า, ลิขสิทธิ์, สิทธิบัตรหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ

31) ผู้ใช้งานหรือสมาชิกรับทราบและยอมรับว่าเขาจะใช้เนื้อหาและข้อมูลที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของหรือผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้น และจะไม่คัดลอก, ทำซ้ำ, แจกจ่ายหรือสร้างงานที่ดัดแปลงมาจากเน้อหา  หรือข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

32) ผู้ใช้งานหรือสมาชิกต้องละเว้น e-print กรรมการและพนักงานของบริษัท จากการสูญเสียใด ๆ ค่าใช้จ่ายในการเรียกร้องหรือข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นโดยบุคคลที่สาม หรือ ความเดือดร้อนที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผลมาจากการใช้งานใด ๆ หรือการส่งผ่านที่อาจเกิดขึ้นภายใต้ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของ สมาชิก (จากการที่สมาชิกเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์) หรือการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการที่นำเสนอ / การร้องขอใด ๆ ไม่ว่าจะภายในประเทศไทย หรือที่เกิดขึ่นที่ต่างประเทศก็ตาม       

การยกเลิกการเป็นสมาชิก

33) e-print มีสิทธิในการยกเลิกการเข้าถึงการบริการของผู้ใช้งานหรือสมาชิก โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามการพิจารณาของทาง e-print

34) หากทางสมาชิกมีความประสงค์ที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิก สามารถทำได้โดยการส่ง อีเมลล์ เข้ามาทาง e-print

35) e-print ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยุติการให้บริการที่นำเสนอโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานหรือสมาชิกทราบล่วงหน้า

36) e-print สามารถส่งประกาศโปรโมชั่นและข้อมูลเกี่ยวกับบริการใหม่ ๆ ฯลฯ โดยการสื่อสารนี้อาจทำได้โดย ติดต่อทางโทรศัพท์, อีเมล์, SMS, MMS, และวิธีการอื่นๆนอกเหนือจากนี้

37) e-print สามารถปรับเปลี่ยนข้อตกลงและเงื่อนไข และข้อกำหนดทางเทคนิคของสินค้าแต่ละชนิด การซื้อสินค้าโดยผู้ใช้งานหรือสมาชิก หากเกิดขึ้นหลังจากมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนด ผู้ใช้งานหรือสมาชิกถือว่าตกลงกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ

ประโยชน์และความรับผิดชอบสำหรับข้อมูล

38) ข้อมูลที่ทางผู้ใช้งานหรือสมาชิกให้ไว้จะถูกใช้ในการลงทะเบียน, ทางกฎหมาย, การเสียภาษีและวัตถุประสงค์ของข้อตกลงและเงื่อนไข e-print จะไม่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อจุดประสงค์อื่นใด ๆ และไม่เปิดเผยสาธารณะเว้นแต่มีความจำเป็นโดยการตัดสินใจการพิจารณาคดี

39) อย่างไรก็ตาม e-print สามารถใช้ข้อมูลที่มีให้โดยสมาชิกเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ

40) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้โดยสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดกับ e-print หรือต่อบุคคลที่สามเป็นผลมาจากความบกพร่องของ ข้อมูลการลงทะเบียนซึ่งอาจส่งผลในการจัดส่งที่ไม่ถูกต้องหรือความล้มเหลวในการจัดส่งสำหรับคนอื่น

41) ผู้ใช้งานหรือสมาชิกมีความรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อาจเกิดขึ้นกับ e-print ซึ่งเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติผิดจากเงื่อนไขและข้อตกลง เช่นเดียวกับความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดกับคนอื่น ๆ

การค้ำประกัน

42) e-print จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เนื้อหาของการอัปโหลดไฟล์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อความ, ชื่อ, หมายเลขโทรศัพท์ที่สะกดผิด หรือรายการอื่น ๆ และไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มีคุณภาพที่แนะนำบนเว็บไซต์สำหรับการผลิตที่สมบูรณ์แบบ

43) e-print จะจัดพิมพ์ไฟล์งานอีกครั้ง ถ้าข้อบกพร่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับกระบวนการพิมพ์ถูกพิสูจน์แล้ว

44) e-print ไม่รับประกันความเที่ยงตรงของสี งานพิมพ์อาจจะมีสีสันที่แตกต่างเมื่อเทียบบนหน้าจอคอมพิวเตอร์กับงานที่พิมพ์จริง งานพิมพ์อาจมีสีที่ต่างไปและ / หรือความเข้มที่ต่างไปเล็กน้อยในงานพิมพ์ชุดเดียวกัน หรือการสั้งพิมพ์ซ้ำ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดข้อบกพร่องในการพิมพ์

45) งานพิมพ์จริงสีจะต่างจากสีหน้าจอ ความเข้ม-สว่าง  บวก/ลบ 10% ซึ่งไม่ก่อให้เกิดข้อบกพร่องในการพิมพ์

46) งานพิมพ์จริงขนาดความกว้างและความยาวอาจจะต่างจากไฟล์ที่สมาชิกส่งมา  บวก/ลบ 10% ซึ่งไม่ก่อให้เกิดข้อบกพร่องในการพิมพ์

47) หากมีการตรวจสอบพบว่ามีความบกพร่องของงานพิมพ์มากกว่า 30% ของงานทั้งหมด ทางบริษัทจะมีการตีพิมพ์ให้ใหม่

48) ในทุกกรณี, หากต้องการให้ทาง e-print ตีพิมพ์ให้ไหม่ สมาชิกจำเป็นต้องส่งคืนสินค้าที่ถูกจัดส่งไปทั้งหมด

49) กำหนดการส่งสินค้าที่ต้องตีพิมพ์ใหม่จะเป็นเช่นเดียวกับการผลิตก่อนหน้า

50) ระยะเวลาสำหรับการเรียกร้องของข้อบกพร่องที่สุดคือ 10 วันหลังจากวันที่มีเสร็จสิ้นการผลิต ยกเว้นสำหรับการเรียกร้องเกี่ยวกับปริมาณที่สั่งซื้อ จะดูช่วงเวลาของการจัดส่ง เราจะไม่รับการเรียกร้องใด ๆ หลังจากที่กำหนดเวลานี้

51) เราจะไม่พิมพ์ หากสมาชิกร้องทุกข์เกี่ยวกับความแข็งหรือความหนากระดาษ

52) e-print จะทำการคืนเงินลูกค้าสำหรับออร์เดอร์ที่ได้รับการอนุมัติตามนโยบายของบริษัททุกสัปดาห์ โดยจะตัดรอบทุกวันพฤหัสบดี เวลา 12.00 นาฬิกา และจะทำการโอนเงินคืนเงินให้ลูกค้าทุกวันพุธของสัปดาห์ถัดไป โดยบริษัทจะคืนเงินเข้าบัญชีที่ต้นทางที่ทำการโอนเงินชำระค่าสินค้าเท่านั้น

บทบัญญัติทั่วไป

53) e-print จะให้บริการและผลิตภัณฑ์กราฟิก สำหรับการส่งเสริมการขายเท่านั้น สมาชิกรับทราบว่า ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะไม่ถูกขายในตลาด

54) เมื่อมีการสั้งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ สมาชิกจะต้องแจ้งว่าเขาเป็นเจ้าของไฟล์และเป็นผู้มีอำนาจอย่างชัดแจ้ง และในกรณีที่ไม่ได้เป็นเจ้าของไฟล์ จำเป็นต้องได้รับอนุญาต และการกระทำนี้จะไม่ถูกนำมาใช้ในการปรับเปลี่ยนความเป็นจริงของข้อเท็จจริงและทำให้เป็นอันตรายต่อคนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นในการดำเนินคดีหรือบริบทอื่น ๆ

55) ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและใช้แทนข้อตกลงอื่น ๆ ที่ลงนามก่อนหน้า

56) ผู้ใช้งานหรือสมาชิกตกลงที่จะไม่ใช้ภาพของผู้ใช้งานหรือสมาชิกคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัยหรือไม่ ภายใต้บทลงโทษของความรับผิดทางแพ่งและทางอาญาสำหรับความเสียหายที่เกิดจากการกระทำนี้

57) การแจ้งเตือนทั้งหมดใด ๆ ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านทางอีเมลหรือจดหมายทั้วไป ทาง e-print จะมีการแจ้งเตือนข้อความผ่านเว็บไซต์ให้ผู้ใช้งานหรือสมาชิกทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการให้บริการ ข้อตกลงการให้บริการหรือในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

58) บนหน้าเว็บไซต์จะมีบริการต่างๆ ราคาของสินค้าแต่ละชนิดปรากฎอยู่ และผู้ใช้งานหรือสมาชิก สามารถเลือกประเภทของบริการที่ต้องการ ข้อมูลราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะถือว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องในการใช้บริการ ด้วยเหตุนี้ผู้ใช้งานหรือสมาชิกควรจะศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์อย่างละเอียด รวมถึงช่วงเวลาของการสั่งซื้อ  

59) เว็บไซต์จะดำเนินการให้บริการที่มาจากไฟล์ดิจิตอลเท่านั้น ผู้ใช้งานหรือสมาชิกจำเป็นต้องมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของตัวเอง

60) e-print ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง -ในช่วงเวลาใดๆก็ตาม-บทบัญญัติรวมอยู่ที่นี้บนเว็บไซต์

61) e-print เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและโลโก้เครื่องหมายการค้าที่ถูกใช้ในเว็บไซต์นี้  และได้รับการรับประกันสิทธิเรียบร้อย

62) นอกจากนี้ e-print เป็นเจ้าของข้อมูล, เอกสาร, รูปภาพและวัสดุที่มีอยู่ภายในเว็บไซต์ ดังนั้นถ้าหากทางผู้ใช้งานมีการทำซ้ำหรือการเก็บรักษาวัสดุเหล่านี้ ผู้ใช้งานจะถูกลงโทษตามกฎหมาย

63) ข้อตกลงนี้ ไม่ได้บ่งบอกถึงความเป็นปึกแผ่นระหว่างคู่สัญญาใด ๆ และ คู่สัญญา ไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนหรือข้อผูกมัดหนึ่งในนามของคู่สัญญา

64) ด้วยการสั่งซื้อในเว็บไซต์ ทางเราจะถือว่า ผู้ใช้งานหรือสมาชิกยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ และจะปฏิบัติตาม จนถึงการจัดส่งสินค้าและชำระเงิน

65) เงื่อนไขการให้บริการและความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายจะได้รับการดูแลและตีความในภาษาอังกฤษและเป็นไปตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย